poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Zarząd Powiatu jednogłośnie otrzymał absolutorium za 2017 rok

Po dokonywanych w ciągu roku zmianach, dochody budżetu ukształtowały się na poziomie 79.543.422 zł i zostały wykonane w 98,54% (78.384.797 zł), w tym dochody bieżące w 99,13%, natomiast wydatki budżetowe ukształtowały się na poziomie 81.315.129 zł i zostały wykonane w 92,82% (75.474,036 zł). Jak powiedziała starosta, jednym z najważniejszych celów, które udało się osiągnąć, to utrzymanie, wynikających z Programu postępowania naprawczego, założonych wyników, czyli spłata zadłużenia i utrzymanie indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia. Udało się wykupić obligacje na kwotę 1,5 mln zł oraz spłacić kwotę kredytu w wysokości 1,3 mln zł, czyli dokładnie tyle, ile wynikało z przyjętych założeń w Programie postępowania naprawczego. Pomimo to udało się też zrealizować inwestycje na kwotę 10,3 mln zł, w tym inwestycje drogowe na ok. 8 mln zł.
- Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku wynosiło 40,13% i w stosunku do zadłużenia na koniec 2016 było niższe o 0,79%. Realizując założoną politykę w dziedzinie finansów zredukowaliśmy zadłużenie w stosunku do 2014 roku z 40,2 mln do 31,7 mln, czyli o ok 21%. Udało nam się również osiągnąć bardzo wysoką nadwyżkę bieżącą, wynoszącą 8,3 mln zł.
Następnie, w zastępstwie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, głos zabrał Tomasz Derra, przewodniczący Rady Powiatu, który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone we wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościerskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok. Jak powiedział, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, po rozpatrzeniu, pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Uchwała za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kościerskiemu absolutorium została przyjęta jednogłośnie. Po głosowaniu, głos zabrała starosta Alicja Żurawska, która serdecznie podziękowała członkom Zarządu, Prezydium Rady, wszystkim Radnym oraz pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu za pracę w 2017 roku. Dodała również, że rok 2017 był najlepszy z całego Programu postępowania naprawczego i dzisiaj możemy z dumą mówić, że Program postępowania naprawczego zakończyliśmy z wielkim sukcesem i górką środków finansowych, które teraz możemy swobodnie pożytkować na rzecz wydatków majątkowych, jak drogi czy infrastruktura oświatowa.

fot: koscierski.info

2018-06-22

powrót