poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Projekty grantowe w LGD STOLEM

Projekty grantowe to „nowość” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i podejściu LEADER. Zostały one zaplanowane, aby ułatwić podmiotom z obszaru LGD realizowanie niewielkich przedsięwzięć mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Całość procedury, czyli konsultacje i składanie wniosków o powierzenie grantów, następnie podpisywanie umów, realizacja poszczególnych zadań i ich rozliczanie w tym przypadku obsługuje Lokalna Grupa Działania. Również do kompetencji LGD należy przygotowanie wzorów dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych jak i kontrola oraz monitoring zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.

Dużym ułatwieniem realizacji zadań w przypadku projektu grantowego jest forma udzielanego wsparcia w postaci refundacji do 100% kosztów zadania, a także możliwość ubiegania się przez grantobiorcę o prefinansowanie ze środków własnych LGD w wysokości do 80% planowanych do poniesienia kosztów. Lokalne Kryteria Wyboru grantobiorców na podstawie których Rada LGD dokona wyboru zadań do dofinansowania, zostały opracowane na etapie tworzenia strategii i były szeroko konsultowane ze społecznością. Dzięki temu to mieszkańcy, w tym członkowie naszego stowarzyszenia zadecydowali o tym, że premiowane będą projekty, które ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w tym w szczególności osób z grup defaworyzowanych –dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób starszych 60+ w zakresie edukacji ekologicznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz integracji społecznej.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów LGD Stolem organizuje warsztaty dla potencjalnych grantobiorców, które odbędą się w dniu 26.03.2018 roku w Sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie w godz. od 12:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego naboru oraz zaplanowanych warsztatach można uzyskać na stronie www.lgdstolem.pl oraz kontaktując się z pracownikami biura tel. 58 680 05 70 oraz drogą poczty elektronicznej biuro@lgdstolem.pl

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2018-03-21

powrót