sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Przedłużono termin do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu Kościerskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, realizowanych w trybie w/w ustawy, na zadania w zakresie:
1) rozwój kultury w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,
2) rozwój kultury fizycznej i sportu,
3) ochrona zdrowia i promocji zdrowia,
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej,
5) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6) rozwój turystyki,
ogłoszonym w dniu 16 stycznia 2018 r.

Treść zaproszenia

Formularz zgłoszeniowy

2018-01-23

powrót