poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażenia przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego i organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opinii w sprawie w/w Programu, które można było składać na formularzu zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Kościerzynie lub mailem na adres: j.zblewska@powiatkoscierski.pl. od dnia 16 października do dnia 6 listopada 2017 r.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały poinformowane drogą elektroniczną o konsultacjach. Przewodniczącej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego informacje o konsultacjach przekazano w wersji papierowej oraz elektronicznie.
Projekt Programu dostępny był także: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, stronie internetowej www.powiatkoscierski.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Do projektu „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" oprócz złożonej opinii przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego innych uwag nie było (opinia PRDDP w załączeniu).
Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kościerskiego w dniu 21 listopada br. Zarząd w znacznej części uznał uwagi wskazane w opinii PRDPP do projektu Programu.

opinia PRDPP

Projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Powiatu Kościerskiego.

2017-11-24

powrót