poniedziałek 25 czerwca 2018 - Łucji, Witolda, Wilhelma

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Zaproszenie na warsztaty LGD STOLEM

Również do kompetencji LGD należy przygotowanie wzorów dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych jak i kontrola oraz monitoring zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.
Uprawnione podmioty - wskazane w ogłoszeniu o naborze, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie społecznych inicjatyw, które potem będą podlegały ocenie przez Radę Lokalnej Grupy Działania pod kątem:
a) Zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
b) Lokalnych Kryteriów wyboru operacji

Ocenione wnioski zostaną uszeregowane na liście rankingowej, która to zadecyduje o przyznaniu grantów na realizację poszczególnych zadań.
Dużym ułatwieniem realizacji zadań w przypadku projektu grantowego jest forma udzielanego wsparcia w postaci refundacji do 100 kosztów zadania, a także możliwość ubiegania się przez grant biorców o prefinansowanie ze środków własnych LGD w wysokości do 80 planowanych do poniesienia kosztów.
Lokalne Kryteria Wyboru grantobiorców na podstawie których Rada LGD dokona wyboru zadań do dofinansowania, zostały opracowane na etapie tworzenia Strategii i były szeroko konsultowane ze społecznością. Dzięki temu to mieszkańcy, w tym członkowie naszego stowarzyszenia zadecydowali o tym, że premiowane będą projekty, które ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w tym w szczególności osób z grup defaworyzowanych -dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób starszych 60+ w zakresie edukacji, zagospodarowania czasu wolnego oraz integracji społecznej.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów LGD Stolem organizuje warsztaty dla potencjalnych grant biorców, które odbędą się 27.11.2017 roku w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego I na ul. Świętojańskiej 5E, w Kościerzynie w godz. 11:30 do 14:30.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę lub oddział na obszarze LGD Stolem, osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze LSR oraz przedstawicieli grup nieformalnych (sekcje, koła itp.) do udziału w warsztatach. Na spotkaniu zostaną omówione szczegółowo wzory dokumentów aplikacyjnych, kryteria wyboru grant biorców oraz wszelkie kwestie związane z realizacją projektów grantowych.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać na stronie www.lgdstolem.pl oraz kontaktując się z pracownikami biura tel. 58 680 05 70 oraz drogą poczty elektronicznej biuro@lgdstolem.pl
formularz zgłoszeniowy

2017-11-24

powrót