poniedziałek 16 lipca 2018 - Eustachego, Mariki, Mirelli

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Debatowano na temat Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Społecznych Rad z Województwa Pomorskiego, dyrektor pomorskiego Oddziału PFRON Dariusz Majorek, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Kościerskiego na czele ze starostą Alicją Żurawską, przedstawiciele wojewódzkiego i powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz osoby zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie, powoływana na cztery lata przez Starostę Kościerskiego, funkcjonuje już IV kadencję. Tego typu spotkanie odbyło się po raz pierwszy. Członkowie Rad podsumowali swoją współpracę z samorządami i instytucjami państwowymi.
Rada ma przede wszystkim reprezentować osoby niepełnosprawne i dbać o ich interesy. Oprócz statutowych działań, kościerska Rada bierze udział w organizacji wielu spotkań i inicjatyw, a przede wszystkim doradza samorządom w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Aktywność kościerskiej Rady w tym zakresie przedstawili jej członkowie - przewodniczący Leszek Słomiński Przewodniczący i wiceprzewodniczący Leszek Prądzyński. Jak mówili, działania Rady w naszym powiecie widać między innymi poprzez wsparcie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa lokalnego na temat potrzeb osób niepełnosprawnych, działania mające na celu przedsięwzięcia promujące aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych, działania informacyjne o możliwościach uzyskania pomocy, wsparcie działań PCPR poprzez kreowanie i realizację polityki społecznej w ramach współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i aktywności obywatelskiej, wsparcie samorządów lokalnych i najważniejsze: zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez różne działania integracyjne, społeczne i kulturalne oraz likwidację barier.
Działalność kościerskiej Rady podczas konferencji chwalili Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON oraz starosta Alicja Żurawska.
- Jako przedstawiciel samorządu Powiatu Kościerskiego chcę podkreślić wkład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie w budowaniu pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością w oczach innych ludzi. Motywuje ona do działania instytucje i działa w kierunku uznania osób niepełnosprawnych za pełnoprawnych uczestników różnych form życia zbiorowego. Serdecznie za to Państwu dziękuję, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej pracy społecznej – mówiła podczas konferencji starosta Alicja Żurawska.
Przypomnijmy, że Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, jej kadencja trwa cztery lata. Składa się z 5 osób wyłonionych w drodze ogłoszenia skierowanego do organizacji pozarządowych, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego i powoływana przez Starostę. Jej siedzibą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Do zakresu działań Powiatowej Społecznej Rady, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, czy opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

2017-09-28

powrót