piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Wydłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

W związku z powyższym, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Kościerskiego, do zgłaszania swoich kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kościerzynie - III kadencji.

Zgodnie z Regulaminem określającym tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kościerzynie przyjętym Uchwałą Nr XXXV/23/2017 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 22 marca 2017 r., Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z dwóch członków wskazanych przez Radę Powiatu, dwóch członków wskazanych przez Zarząd Powiatu oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym m.in. w sprawach projektów uchwał prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, strategii rozwoju powiatu czy też wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Zgłoszenia kandydatów do Rady mogą dokonać wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy w terminie do 31 maja 2017 r. poprzez przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna lub adres e-mail starostwo@powiatkoscierski.pl karty zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia kandydata do Rady jest dostępny na stronie internetowej www.powiatkoscierski.pl lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.
Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady. Zgłoszenie powinno nastąpić na karcie zgłoszeniowej i być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji oraz kandydata.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia kandydata do PRDPP
Upoważnienie

Tryb powoływania członków PRDPP

2017-05-29

powrót