piątek 25 maja 2018 - Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Do 28 lutego 2017 trwa nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON na 2017 rok.


W 2017 r. Projektodawcy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będą mogli składać wnioski w ramach:
1) obszaru B – na likwidację barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2) obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3) obszaru D – na likwidację barier transportowych,
4) obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
5) obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6) obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w ramach:
• obszaru B - 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,
• obszaru C - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,
• obszaru D - 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,
• obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
• obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
• obszaru G - 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Adresatami programu mogą być dla:
1) obszaru B: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
2) obszaru C:gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
3) obszaru D:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: gminy,\ powiaty, organizacje pozarządowe,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
4) obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
5) obszaru F: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
6) obszaru G: powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące w bieżącym roku:
1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do: a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c) 250.000,00 zł dla autobusów,
4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji,
6) w przypadku obszaru G, wskaźnik kosztów zadań realizowanych przez powiat są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Projektodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w wersji papierowej i elektronicznej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

W przypadku obszaru E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON.

Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce: Programy i zadania PFRON /Programy i zadania realizowane obecnie /Program wyrównywania różnic między regionami III.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w pok. 3 lub telefonicznie pod numerami: (58)680-18-50, lub (58)680-18-40, e-mail : j.zblewska@powiatkoscierski.pl

2016-12-06

powrót