sobota 26 maja 2018 - Eweliny, Jana, Pawła

100-lecie Niepodległości w Sercu Kaszub

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

Powiatowy Portal Mapowy

zpp.pl

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Nabór osób na kurs pedagogiczny w ramach projektu "Nowoczesna eduakcaj zawodowa w Sercu Kaszub"

Powiat Kościerski prowadzi nabór dla 8 osób na kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
Kurs dedykowany jest pracownikom firm, które organizują lub chcą organizować staże i praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych. Kurs realizowany będzie w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji zawodowych uczniów w powiecie kościerskim.
Poszukujemy:
* 6 osób z branży Budownictwo,
* 1 osoba z branży Transport, Logistyka i Motoryzacja,
* 1 osoba z branży ICT i Elektronika.
Kandydat na kurs instruktora praktycznej nauki zawodu powinien spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać,
b) kandydaci niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać:

  1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  3. świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Planowany termin realizacji kursu marzec-maj 2018

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o złożenie wypełnionego załącznika nr 7 lub odpowiednio załącznika nr 8 lub 9 Deklaracji uczestnictwa w projekcie, w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Kościerzynie przy ul. 3-go Maja 8A (I piętro). Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 12 marca 2018r. Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacyjnym. Załączniki:
  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Powiatu Kościerskiego „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”


  2. Załącznik Nr 7 do Deklaracji uczestnictwa


  3. Załącznik Nr 8 do Deklaracji uczestnictwa


  4. Załącznik Nr 9 do Deklaracji uczestnictwa

2018-02-07

powrót