niedziela 30 kwietnia 2017 - Balladyny, Lilli, Mariana

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaWirtualny Przewodnik po Powiecie Kościerskim

Tapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Ochrona Środowiska

Komunikat ws. potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Komunikat ws. potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Treść komunikatu

2016-10-27

więcej...

Informacja na temat monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych

Informacja na temat monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018, w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018.

Treść informacji

2016-10-12

więcej...

Ogłoszenie w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów

Ogłoszenie w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów.

Treść ogłoszenia

2016-08-09

więcej...

Ogłoszenie - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju

Ogłoszenie - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju.
Treść ogłoszenia


2015-07-16

więcej...

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 92 ust.3 pkt 6b oraz art. 88s ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

2014-04-25

więcej...

Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Starosta Kościerski w dniu 4 lutego 2014 r. na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o lasach zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych Czerniki i Kobyle, gmina Stara Kiszewa, które będą obowiązywały na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r. Uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

2014-02-05

więcej...

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością Powiatu Kościerskiego”.

Powiat Kościerski w roku bieżącym zrealizował zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością Powiatu Kościerskiego”.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, udzielona w formie dotacji, wyniosła 70% jego kosztów kwalifikowanych (w tym 50% kosztów pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW).

2012-11-09

więcej...

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Czerniki i Ko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Czerniki i Kobyle, gmina Stara Kiszewa, które mają obowiązywać na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.

2014-01-16

więcej...

Konkurs Gmina Energetyczna

Konkurs

2011-12-20

więcej...

Plany ochrony rezerwatów - Lasy Państwowe GdańskRDLP Plany ochrony rezerwatów

2011-12-20

więcej...

RZGW PGW informacja, RZGW PGW w dorzeczach konsultacje

RZGW PGW informacja

RZGW PGW w dorzeczach konsultacje

2011-12-20

więcej...

Obwieszczenie Dyrektora RZGW

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO.

Obwieszczenie

2011-11-09

więcej...

Sprzątanie Świata 2011

W dniach 14 – 16 września 2011 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz przebywający w placówkach oświatowych Powiatu Kościerskiego po raz kolejny wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata.

2011-09-22

więcej...

Raport z PPOŚ i sprawozdanie z PPGO

W dniu 16 września 2011 r. podczas Sesji Rady Powiatu Kościerskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach Zarząd Powiatu Kościerskiego złożył Radzie Powiatu Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” oraz Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”.

2011-09-22

więcej...

Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”

W dniu 25 marca 2011 r. Rada Powiatu Kościerskiego uchwaliła aktualizację "Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015" Zmianami objęto podrozdziały planu, w których mówi się o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, głównie w aspekcie funkcjonowania składowisk odpadów i zakładów zagospodarowania odpadów.

2011-03-29

więcej...
 
Strona: 1 2 3