niedziela 17 grudnia 2017 - Jolanty, Łukasza, Olimpii

Nawałnice w Powiecie Kościerskim

BIP

Facebook

Autobusowy rozkład jazdy

Info - car

LOT

zpp.pl

PODGiK Powiat Kościerski

Powiatowy Portal Mapowy

Elektroniczna skrzynka podawczaTapety i wygaszacze ekranu na twój komputer

Ochrona Środowiska

Zakaz używania jednostek pływających i innego sprzętu pływającego napędzanych silnikami spalinowymi na terenie Powiatu Kościerskiego

Z uwagi na liczne pytania dotyczące wykazu jezior, na których można używać łodzi motorowych o napędzie spalinowym, w poniższym pliku przekazujemy Państwu informacje na ten temat.
Informacja dotycząca strefy ciszy

2017-05-09

więcej...

Komunikat ws. potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Komunikat ws. potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Treść komunikatu

2016-10-27

więcej...

Informacja na temat monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych

Informacja na temat monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018, w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018.

Treść informacji

2016-10-12

więcej...

Ogłoszenie w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów

Ogłoszenie w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów.

Treść ogłoszenia

2016-08-09

więcej...

Ogłoszenie - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju

Ogłoszenie - Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju.
Treść ogłoszenia


2015-07-16

więcej...

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 92 ust.3 pkt 6b oraz art. 88s ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia ustawy 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.

2014-04-25

więcej...

Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Starosta Kościerski w dniu 4 lutego 2014 r. na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o lasach zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych Czerniki i Kobyle, gmina Stara Kiszewa, które będą obowiązywały na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r. Uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

2014-02-05

więcej...

Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością Powiatu Kościerskiego”.

Powiat Kościerski w roku bieżącym zrealizował zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością Powiatu Kościerskiego”.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia, udzielona w formie dotacji, wyniosła 70% jego kosztów kwalifikowanych (w tym 50% kosztów pochodziło ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW).

2012-11-09

więcej...

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Czerniki i Ko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Czerniki i Kobyle, gmina Stara Kiszewa, które mają obowiązywać na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2023 r.

2014-01-16

więcej...

Konkurs Gmina Energetyczna

Konkurs

2011-12-20

więcej...

Plany ochrony rezerwatów - Lasy Państwowe GdańskRDLP Plany ochrony rezerwatów

2011-12-20

więcej...

RZGW PGW informacja, RZGW PGW w dorzeczach konsultacje

RZGW PGW informacja

RZGW PGW w dorzeczach konsultacje

2011-12-20

więcej...

Obwieszczenie Dyrektora RZGW

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PROJEKTU WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO.

Obwieszczenie

2011-11-09

więcej...

Sprzątanie Świata 2011

W dniach 14 – 16 września 2011 r. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz przebywający w placówkach oświatowych Powiatu Kościerskiego po raz kolejny wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata.

2011-09-22

więcej...

Raport z PPOŚ i sprawozdanie z PPGO

W dniu 16 września 2011 r. podczas Sesji Rady Powiatu Kościerskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach Zarząd Powiatu Kościerskiego złożył Radzie Powiatu Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” oraz Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla powiatu kościerskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”.

2011-09-22

więcej...
 
Strona: 1 2 3